Informasjonsutvekslingen av skatteopplysninger i EU

Frivillig retting/skatteamnesti: Forslag i EU om å utvide den automatiske informasjonsutvekslingen av skatteopplysninger.

27/05/2019

EUs rentebeskatningsdirektiv innebærer at opplysninger om renteutbetalinger fra en bank i et EU land til en person bosatt i et annet EU land, blir videreformidlet til skattemyndighetene i det EU landet personen bor. Pr. i dag er ikke Luxembourg og Sveits med på denne automatiske informasjonsutvekslingen. Fra 1.1.2015 har Luxembourg lovet at bankene vil gi opplysninger om renteutbetalinger fra og med 1.1.2014. Hva gjelder Sveits ble det gitt mandat til Kommisjonen om å innlede forhandlinger slik at også Sveits får en plikt til automatisk å opplyse om renteutbetalinger.

I tillegg foreligger det også forslag om å utvide den automatiske informasjonsutvekslingen til også å omfatte utbytte, kapitalgevinster og andre former for finansielle inntekter og kontosaldoer.

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide uttalte i Europautvalget den 2. mai i år:

«Jeg regner med at vi fra norsk side vil videreføre forhandlinger med EU om automatisk informasjonsutveksling når endringer i EUs sparedirektiv er vedtatt.»

Etter vår oppfatning innebærer dette at det kan bli tilnærmet umulig å holde midler/formue i utlandet skjult for norske skattemyndigheter. Heldigvis har norske skattytere muligheten til å anmode om en frivillig retting/skatteamnesti som innebærer beskatning av formue og inntekter 10 år tilbake i tid, men dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt slipper tilleggsskatt (les mere om skatteamnesti her). Dersom norske skattemyndigheter oppdager at en skattyter har hold midler skjult i utlandet får man tilleggsskatt på inntil 60 %, og man kan risikere anmeldelse for skatteunndragelse.

På grunnlag av den innsats som nå gjøres for å bekjempe skatteunndragelser er det lurt at personer og selskaper med ubeskattede midler i utlandet anmoder om frivillig retting.

Kilder:
Stortinget: «EU/EØS-nytt – 18. juni 2013»
Politiken: «Banker smider sorte penge ud«

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater