Forslag om endringer i stiftelsesloven

Et utvalg foreslår en ny lov om stiftelser.


Utviklingen går mot flere store og færre små stiftelser. Etter at Stiftelsestilsynet har vært i virksomhet i ti år, så vi at det var behov for en helthetlig gjennomgang av stiftelsesloven. Det har vist seg at dagens lov ikke fungerer så godt som vi ønsker, sier næringsminister Monica Mæland (H).


Utredningen om ny stiftelseslov blir nå sendt på høring. Planen er å fremme et lovforslag for Stortinget i 2017.

14/01/2018

Stiftelsesutvalget foreslår bl.a. følgende i utredningen:

  • En ny lov om stiftelser. I det nye lovforslaget ligger det forslag om betydelige forenklinger, blant annet i reglene om saksbehandling ved omdanning.
  • Å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, med andre ord at næringsdrivende stiftelser ikke lenger skal være en egen kategori.
  • At utdelingsstiftelser skal kunne delegere myndigheten til å beslutte visse utdelinger til daglig leder. Det anbefales at alle stiftelser skal ha plan for både formålsrealisering og kapitalforvaltning.
  • At enkle vedtektsendringer som gjelder administrative forhold kan registreres uten forutgående søknad til Stiftelsestilsynet. Samtidig vil formålsendringer og endringer som den som opprettet stiftelsen har lagt vesentlig vekt på, fremdeles måtte godkjennes av tilsynet. Dette vil bidra til at tilsynet kan bruke ressursene sine bedre.

Utredningen om ny stiftelseslov finner du her.

Les mer om selskapsrett på vår hovedside om emnet.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater