Endring av hjemmehørendebegrepet for selskap

Finansdepartementet sendte den 17.3.2017 ut høringsnotat om endring av hjemmehørendebegrepet for selskap mv. (skatteloven § 2-2 første ledd).

14/01/2018

Finansdepartementet beskriver kort forslaget slik: Forslaget innebærer endring av skatteloven § 2-2 første ledd slik at hjemmehørende-begrepet omfatter selskap mv. stiftet i Norge og selskap mv. med reell ledelse som finner sted i eller fra Norge. I tillegg foreslås at selskap mv. bosatt i en annen stat etter skatteavtale med fremmed stat likevel ikke skal anses som hjemmehørende i riket. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Forslaget er en oppfølging av Skatteutvalgets forslag i NOU 2014: 13 som varslet i St. meld. 4 (2015-2016) Bedre skatt. Høringsfristen er satt til 16.6.2017.

Høringsforslaget finner du på regjeringen.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater