Skatt utland og arbeidsleie

De tilfellene der en arbeidstaker er ansatt i en utenlandsk virksomhet og stilles til rådighet for en norsk arbeidsgiver omtales gjerne som arbeidsleie. Både intern norsk rett og skatteavtalene har regler om skatteplikten ved arbeidsleie.

16/01/2018

Intern rett

Person som ikke har skattemessig bosted i Norge, plikter likevel å svare skatt av vederlag som skriver seg fra «herværende kilder» for personlige tjenester utført i Norge under opphold her. Det kan det være vanskelig å avgjøre hvem (den utenlandske utleieren eller innleieren) som er arbeidsgiver i relasjon til vilkåret «herværende kilder». Skatteloven har derfor en regel om at en arbeidstaker som er bosatt i utlandet og stilles til rådighet for andre for å utføre arbeid i Norge, plikter å svare skatt av inntekt av dette arbeidet. Reglen gjelder arbeidsleie.

Skatteavtaler

Den gjennomgående hovedregelen i skatteavtalene er at lønnsinntekter kan skattlegges i den av avtalestatene der arbeidet er utført. Det spiller ingen rolle hvor arbeidsgiveren er bosatt, hvor resultatet av arbeidet utnyttes eller hvor lønnen utbetales fra. Fra denne hovedregelen gjøres det unntak ved korte opphold i arbeidsstaten. I de tilfellene der oppholdet ikke overstiger 183 dager, arbeidsgiver ikke er bosatt i arbeidsstaten og arbeidslønn ikke belastes arbeidsgivers faste driftssted i arbeidsstaten, vil det ikke være arbeidsstaten (kildestaten), men arbeidstagers hjemstat som har beskatningsretten eksklusivt.

I flere skatteavtaler har Norge nå fått inn særbestemmelser som gjelder arbeidsleie. Reglene fastslår at arbeidsstaten beholder sin beskatningsrett etter hovedregelen, jf. over, der det foreligger arbeidsleie.

I skatteavtaler der det ikke foreligger en særbestemmelse om arbeidsleie, må man tolke skatteavtalen på grunnlag av kommentarene til denne. Hvis denne tolkningen leder til at det foreligger arbeidsleie vil arbeidsstaten, og ikke bostedsstaten, ha beskatningsretten til lønnsinntekten. I motsatt tilfelle vil det være bostedsstaten som har beskatningsretten. Skatteavtalen vil da ikke stenge for skatteplikt etter intern rett slik det vil følge av norsk intern rett.

Codex Advokat har lang og solid erfaring med å bistå personer med skattemessige forhold både ved inn- og utflytting. For informasjon og bistand, ta kontakt med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater