Sentrale forenklinger i aksjeloven gjeldende fra 1. juli 2013

16/01/2014
 • Kravene til selskapets vedtekter er redusert
 • Kravet om åpningsbalanse er fjernet dersom aksjeinnskuddet bare består av penger
 • Avtaler om kreditt og sikkerhetsstillelse i konsernforhold og konsernlignende forhold behøver ikke behandles i generalforsamling
 • Forenklet generalforsamling kan avholdes uten møte hvis alle aksjonærene samtykker til det
 • Kravet om minst 3 styremedlemmer er bortfalt for selskaper med mer enn 3 millioner i aksjekapital
 • Plikten til å ha daglig leder for selskaper med aksjekapital på mer enn NOK 3 millioner er bortfalt
 • Styret kan selv å bestemme hvordan styresaker skal behandles. Tidligere skulle styresaker som regel behandles i møter
 • Reglene om utbytteutdeling er gjort mer fleksible, og det kan deles ut utbytte basert på mellombalanse
 • Reglene om overkursfond er opphevet
 • Kreditorfristene ved kapitalnedsettelse, fusjon/fisjon og oppløsning er redusert fra 8 til 6 uker
 • Maksimalfristen for bruk av fullmakt til kjøp av egne aksjer er utvidet fra 18 til 24 måneder
 • Plikten til å sende melding til Foretaksregisteret når selskapet skal dele ut utbytte eller gi konsernbidrag er opphørt

Ovenfor følger en oversikt over sentrale forenklinger av regelverket. Gå inn på våre nettsider, orienter deg, og ta kontakt med våre advokater dersom du har spørsmål, eller har behov for bistand.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater