Dom: Tiltalt for skattesvik etter søknad om skatteamnesti

Høyesterett avsa i august 2012 dom vedrørende straffeutmåling for skattesvik og medvirkning til dette. Domfelte hadde søkt om og oppfylt vilkårene for skatteamnesti, og dommen omhandler spesielt betydningen dette hadde for saken.

28/10/2018

Sammendrag fra Lovdata:

Høyesterett avsa 27. august 2012 dom HR-2012-1680-A om straffutmåling for skattesvik og medvirkning til andres skattesvik. Den behandler særlig spørsmål om betydningen av at domfelte søkte om og oppfylte kravene for skatteamnesti.

Domfelte oppfylte kravene for skatteamnesti og hadde søkt om frivillig retting, jf. ligningsloven § 10-4 nr. 3 slik bestemmelsen lød frem til 1. januar 2010, da Økokrim utferdiget siktelse for skattesvik, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a jf. § 12-2. Domfelte hadde selv unndratt kapitalinntekt og formue fra beskatning og hadde medvirket til fire andre personers skattesvik.

Høyesterett fant at bestemmelsene om skatteamnesti i ligningsloven ikke formelt hindret påtalemyndigheten i å innlede straffeforfølgning. Imidlertid var domfelte den eneste som var blitt straffeforfulgt etter å ha søkt om frivillig retting. Det ble også lagt vekt på at skattemyndighetene i media hadde gitt uttrykk for at man ikke ville bli straffet hvis man søkte om amnesti. Høyesterett ga straffutmålingsutsettelse for domfeltes egne skatteunndragelser. Det ble utmålt straff for medvirkning til tre andre personers skatteunndragelser som til sammen beløp seg til ca. 425 000 kroner, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 2 jf. § 12-1 nr. 1. Etter strafferabatt for tilståelse og for at saken hadde tatt uforholdsmessig lang tid, ble straffen satt til fengsel i 120 dager hvorav 60 dager betinget. Straffen ble ansett avsont i varetekt, jf. strl. § 60.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater