Dom: Beskatning av pendlere for verdien av fri kost

HR-2015-02257-ASpørsmålet i saken var om satsen for verdsettelse av fordelen ved fri kost skulle ha vært fraveket fordi den reelle besparelsen i Polen var betydelig lavere enn satsen.

30/11/2018

To polske foretak leide ut et stort antall polske arbeidstakere til norske selskaper for å utføre arbeid i Norge. For pendlere knytter fri kost seg til verdsettelsen av sparte utgifter til kost i hjemmet, noe som medfører spørsmål der hvor pendlerne kommer fra et land med lavere sats enn Norge.

Dersom satsen for verdsettelse av fordelen ved fri kost kunne fravikes, ville dette kunne føre til en tilsvarende reduksjon i arbeidsgiveravgiften.

Høyesterett kom til at satsen ikke kunne fravikes, uavhengig av hvor den aktuelle pendler kom fra.

Les mer om saken på domstol.no, og saken i sin helhet her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater