Dom: Søksmålsfrist ved fisjon

10. februar 2011 (HR-2011-313-A) avsa Høyesterett en kjennelse vedrørende søksmålsfristen for å få kjent et aksjeselskaps beslutning om fisjon ugyldig, jf. aksjeloven § 14-10, jf. § 13-19. Spørsmålet i saken var om denne søksmålsfristen også gjelder for søksmål om gyldigheten av beslutning om kapitalforhøyelse og utstedelse av vederlagsaksjer ved trekantfisjon.

30/09/2018

Sammendrag fra Lovdata:

Saken gjaldt spørsmål om søksmålsfristen for å få kjent ugyldig et aksjeselskaps beslutning om fisjon, jf. aksjeloven § 14-10, jf. § 13-19, også gjelder for søksmål om gyldigheten av beslutning om kapitalforhøyelse og utstedelse av vederlagsaksjer ved trekantfisjon.

Søksmålsfristen i § 14-10, jf. § 13-19 løper ut når fisjonen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret. Loven har ingen regler om når i fisjonsprosessen vedtaket om kapitalforhøyelse og utstedelse av vederlagsaksjer må være fattet ved trekantfisjoner, bortsett fra at det må skje før fisjonen gjennomføres. Dersom lovens regler utnyttes til fulle, vil det kunne være mulig å få sendt melding om fisjon til Foretaksregisteret bare en uke etter at innkalling til generalforsamling i det vederlagsutstedende selskap ble sendt ut. Dermed vil også søksmålsfristen kunne løpe ut en knapp uke etter at aksjonærene i selskapet senest er gjort kjent med fisjonsplanene. Ved ordinære fisjoner vil den faktiske fristen minst være på rundt to og en halv måned.

Dersom søksmålsfristen i § 14-10, jf. § 13-19 ikke gjelder for beslutningen om kapitalforhøyelse og vederlagsaksjer ved trekantfisjoner, vil den alminnelige søksmålsfristen i § 5-23 komme til anvendelse. Fristen er her som hovedregel tre måneder fra beslutningen ble truffet, se første ledd. Ved nærmere angitte grove ugyldighetsgrunner gjelder det imidlertid ingen frist, se andre ledd.

Tingretten og lagmannsretten fant at søksmålsfristen i aksjeloven § 14-10, jf. § 13-19 ikke kommer til anvendelse for det aktuelle vedtaket, og at søksmål var anlagt innen fristen i § 5-23, slik at det ikke var grunnlag for å avvise søksmålet.

Høyesterett kom til at fristen i § 14-10, jf. § 13-19 også gjelder for vedtak om kapitalforhøyelse og utstedelse av vederlagsaksjer ved trekantfisjon, men at det på bakgrunn av kravet i EKM artikkel 6 nr. 1 om adgang til domstolsprøving må innfortolkes et vilkår om at den faktiske frist en part har til å anlegge søksmål, må være så lang at parten har hatt en reell mulighet til å gå til søksmål. Høyesterett ga uttrykk for at en faktisk frist på en uke ville være for kort, mens en frist på en måned ville være tilstrekkelig. Om en kortere faktisk frist enn en måned kunne godtas, fant Høyesterett – slik saken sto – ikke grunn til å ta stilling til.

Det var ikke anført at Tunturivoima ikke hadde hatt reell mulighet til å gå til sak. Søksmålet, som var anlagt etter at fisjonen var registrert i Foretaksregisteret, ble etter dette avvist.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater