Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dom: Skatteetaten fikk medhold i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) ga norske myndigheter medhold i dom avsagt 14. mars 2013, og konkluderte med at norske skattemyndigheter ikke har forbrutt seg mot menneskerettighetene til tre selskaper.

Klagerne var tre selskaper som alle er registrert i Bergen. Selskapene har ført en sak mot norske myndigheter vedrørende  gyldigheten av ligningskontorets  pålegg om å legge frem kopier av alle data på en felles server for gjennomsyn i forbindelse med bokettersyn av den ene skattyteren. Høyesterett kom 20. november 2007 enstemmig fram til at ligningsmyndighetene hadde adgang til å gjennomgå og kopiere skattyters elektroniske arkiv på tross av at serveren inneholdt arkiv fra flere skattytere og arkivene ikke var adskilte, jf. ligningsloven § 4-10 nr. 1 bokstav b.

Klagerne forela saken for EMD, og anførte krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. De hevdet at deres rett til respekt for privatliv, hjem og korrespondanse var krenket.

Domstolens flertall kom fram til at norske myndigheter hadde handlet innenfor sin skjønnsmargin, og at det ikke forelå noen krenkelse av artikkel 8 i denne saken.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.