Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dom: Kravene til domsgrunner

Saken gjaldt hvorvidt lagmannsrettens avgjørelse i en sak vedrørende grovt skattesvik oppfylte kravene til domsgrunner. Høyesterett fant at domsgrunnene var mangelfulle når det gjaldt hvilke verdier som var unndratt fra beskatning. Lagmannsrettens dom ble opphevet.

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Webster, Kallerud, Bull, Øie

Saken gjaldt kravene til domsgrunner ved domfellelse for grovt skattesvik.

Ved skattekontorets vedtak 10. mars 2010 ble As næringsinntekt for årene 1998 til 2002 økt med til sammen 14 029 150 kroner. Skattekontoret mente at dette var skattbar inntekt fra As omsetning av kunst gjennom Forum Gallery i New York i den samme perioden. Vedtaket var basert på bokettersyn og opplysninger som var innhentet av amerikanske skattemyndigheter. Det ble blant annet avdekket utbetalinger av 1 675 000 amerikanske dollar fra Forum Gallery til A, hvor skattemyndighetene la til grunn at 900 000 dollar hadde vært plassert i en bankboks i Østerrike tilhørende A og 775 000 dollar satt inn på hans konto i en islandsk bank i Luxembourg.

De tidligere instanser fant A skyldig etter tiltale for grovt skattesvik, jf. ligningsloven § 12-2 nr. 1 og 2, jf. § 12-1 nr. 1 bokstav a. I lagmannsretten ble straffen satt til fengsel i to år og ti måneder.

Høyesterett fant at domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning – spørsmålet om en inntekt på 700 000 dollar var talt med to ganger og om et beløp på 450 000 dollar av dette var beskattet. Manglene gjaldt en betydelig del av det totale beløpet i saken. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling måtte derfor oppheves.

Les avgjørelsen «Krava til domsgrunnar ved domfelling for grovt skattesvik» i sin helhet

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.