Dom: Fradragsrett for tap på kapitaloverføring

Høyesterett avsa i juni 2010 dom vedr. gyldigheten av ligningen av Telecomputing AS for inntektsåret 2001. Spørsmålet i saken var om selskapet ved ligningen hadde krav på fradrag for tap på kapitaloverføringer til et amerikansk datterselskap utover datterselskapets lånekapasitet.

07/01/2018

Link til dommen på Lovdata: HR-2010-1072-A

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

«Saken gjaldt ligningen av Telecomputing AS for 2001. Spørsmålet var om selskapet ved inntektsskatteligningen hadde krav på fradrag for tap på kapitaloverføringer til et amerikansk datterselskap som oversteg datterselskapets lånekapasitet.

I perioden fra februar 1999 til november 2001 overførte TC til sitt heleide amerikanske datterselskap, som var blitt stiftet i 1999 med en aksjekapital på USD 10, til sammen kr 421 184 465. I november 2001 ble fordringen omgjort til aksjekapital. Datterselskapet ble på dette tidspunkt verdsatt til kr 40,8 millioner. Ved konverteringen ble det således realisert et tap på kr 380 459 531. Ved vedtak av overligningsnemnda ble rundt kr 75,2 millioner akseptert som fradragsberettiget tap på fordring. For de øvrige kr 305 millionene ble selskapet nektet fradragsrett, da den del av kaptialoverføringene oversteg datterselskapets lånekapasitet og måtte anses som egenkapitaltilskudd.

Telecomputing AS gikk til søksmål for å få ligningen opphevd, og både tingretten og lagmannsretten gav selskapet medhold. Statens anke til Høyesterett ble enstemmig forkastet.

Høyesterett fremholdt at de skatterettslige virkninger av en transaksjon må bedømmes ut fra det innhold partene selv har gitt disposisjonen, bedømt etter alminnelige formuerettslige regler. Hvorvidt en kapitaloverføring fra mor- til datterselskap skal anses som lån eller egenkapitaltilskudd, må i første rekke besvares ved en fortolking av rettsgrunnlaget for overføringene. På grunnlag av en totalvurdering av betalingsbilag, regnskapsmessig behandling mv. kom Høyesterett til at datterselskapet hadde en alminnelig tilbakebetalingsplikt, og at overføringene derfor i sin helhet måtte anses som lån. Telecomputing AS hadde da fradragsrett for tapet etter skatteloven § 6-2 andre ledd.

Staten anførte at dersom kapitaloverføringene ble ansett som lån, måtte de omklassifiseres til egenkapitaltilskudd i medhold av skatteloven § 13-1. Dette fikk staten ikke medhold i. På bakgrunn av de markedsutsikter som forelå ved satsingen på det amerikanske markedet, fremstod det som forretningsmessig fornuftig så langt som mulig å finansiere datterselskapet ved lån i stedet for ved egenkapital. Under forutsetning av at Telecomputing AS’ tap på lånefordringen ved en omklassifikasjon til egenkapitaltilskudd ikke kunne fradragsføres som tap på aksjer, ville den omstendighet at kapitaloverføringene hadde skjedd som lån og ikke som egenkapital, ha medført at selskapets skattbare inntekt var blitt redusert. Det tap Telecomputing AS var blitt påført, skyldtes imidlertid ikke valg av finansieringsform, men at satsingen på det amerikanske markedet ikke ble vellykket, og det var også dette som fremstod som den dominerende årsak til at den skattepliktige inntekt i tilfelle var blitt redusert. Det var da ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt Telecomputing AS ved en omklassifikasjon til egenkapitaltilskudd kunne ha krevd tapet fradragsført som tap på aksjer.»

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater