Dom: Erstatningansvar ved overdragelse til underkapitalisert aksjeselskap

Styreansvar / daglig leders ansvar: Erstatningansvar ved overdragelse til underkapitalisert aksjeselskap.


Høyesterett avsa 28. juni 2016 en dom hvor en kontraktspart ble ansett erstatningsansvarlig for å ha overført rettigheter og plikter etter en leiekontrakt til et selskap som ikke var forsvarlig kapitalisert.

07/01/2018

Kontrakten som gjaldt deler av en landbrukseiendom, ble rettmessig overdratt fra leierne til et selskap de hadde stiftet. Leierne hadde planlagt å utvikle stedet til en turistdestinasjon, og hadde i kontrakten påtatt seg betydelige økonomiske forpliktelser.

Det ble ansett uaktsomt av leierne, i egenskap av ledelse i selskapet, å påføre selskapet forpliktelser det ikke hadde realistiske muligheter til å oppfylle. De ble ansett erstatningsansvarlige overfor utleieren etter aksjeloven § 17-1 som følge av kontraktsoverdragelsen.

Det spesielle ved avgjørelsen, er at skadelidte hadde gitt forhåndsamtykke til overdragelse av kontrakten, og hadde rett til å kreve bankgaranti uten at denne var benyttet. Videre var skadelidte kjent med at utviklingsprosjektet var i oppstartsfasen, at finansiering manglet og at finansiering var avhengig av at utviklingsprosjektet ville lyktes. Dommen fremstår derfor som unormalt streng, noe som støttes av at den ble avsagt under dissens 3-2. Her kan du lese dommen i sin helhet.

***

Våre advokater har solid, og betydelig erfaring med erstatningssaker innen selskapsretten, både styreansvar og ledelsens ansvar. Vi vil gi deg gode råd og vil også representere deg i prosesser, dersom du blir berørt av erstatningsrettslige spørsmål. Dette gjelder enten du behøver bistand som skadelidt, skadevolder, styremedlem eller daglig leder.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater