Tap på spareprodukter

Ved inngåelse av spareprodukter og investeringsavtaler, har banker og investeringsselskaper som hovedregel en informasjons- og rådgivningsplikt overfor kunden.

02/12/2019

Generelt skal informasjonen og rådgivningen knyttet til spareprodukter og investeringsavtaler være i samsvar med god forretningsskikk, og kundens interesser skal ivaretas.

Dersom informasjons og rådgivningsplikten knyttet til spareprodukter og investeringsavtaler brytes, og kunden lider tap som følge av dette, kan kunden ha krav på erstatning. Dette ble lagt til grunn av Stavanger tingrett i en helt ny dom 23. november 2011. I denne saken ble Acta kapitalforvaltning dømt til å betale et ektepar NOK 1 200 000 i erstatning for uaktsom rådgivning. I tillegg ble ekteparet tilkjent sakskostnader på NOK 337 000. Retten la blant annet vekt på at rådgivningen ikke var tilpasset ekteparets situasjon og økonomiske stilling.

Ved tap på spareprodukter eller investeringsavtaler kan du som kunde ha rett til erstatning

Dersom kunden har lidt tap på investeringer, og har grunn til å tro at brudd på gjeldende regelverk foreligger, bør kunden så raskt som mulig fremsette reklamasjon/klage overfor banken eller selger av spareproduktet. Formålet er å avverge at et eventuelt krav går tapt som følge av mangel på rettmessig reklamasjon eller passivitet. Det kan også være nødvendig å anlegge søksmål (ta rettslige skritt) for å unngå at et krav foreldes. Hovedregelen er et at krav går tapt ved foreldelse etter 3 år.

Dommen fra Stavanger tingrett er omtalt på nettsidene til NA24

Usikker på om du trenger bistand?

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss.

Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater