Foreldelse av pengekrav

Regninger ligger på et bord. Foto

Når et pengekrav foreldes faller det bort (og kreditor taper sin rett til oppfyllelse) selv om kravet ikke er oppfylt. Hva er egentlig reglene rundt foreldelse?

27/08/2023

Hvor lang er foreldelsesfristen?

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. Hovedregelen er at fristen starter å løpe den dag kreditor tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

Er det avtalt en bestemt forfallsdag løper fristen fra denne dagen. Er forfallsdag ikke bestemt løper fristen fra den dag kreditor tidligst kunne ha krevd oppfyllelse. Er ikke annet avtalt kan kreditor fremsette krav overfor skyldner så snart han vil etter at kravet er stiftet.

Hvordan brytes foreldelsesfristen?

Normalt vil foreldelsesfristen gjerne bli avbrutt ved at kreditor iverksetter rettslige skritt mot skyldneren. Dette skjer gjerne ved at det blir tatt ut forliksklage eller stevning mot skyldneren, eller ved at kreditor gjør det som er nødvendig for å sette en voldgiftsprosess i gang.

Dersom kreditor har tvangsgrunnlag for sin fordring vil begjæring om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven også avbryte foreldelsesfristen.

Foreldelsesfristen avbrytes videre dersom skyldneren erkjenner sin forpliktelse overfor kreditor. Erkjennelsen kan være uttrykkelig eller den kan fremgå indirekte av skyldnerens handlemåte. Erkjennelsen må skje overfor fordringshaveren. Erkjennelse av fordringens eksistens overfor tredjemann vil ikke utgjøre en erkjennelse som avbryter foreldelsesfristen.

God dokumentasjon er viktig

For kreditorer, som er avhengige av å kunne dokumentere at foreldelse av avbrutt gjennom erkjennelse, oppfordres det til å skaffe god dokumentasjon for dette. Slik dokumentasjon kan gjerne være en skriftlig erkjennelse fra skyldneren eller at kreditor sender bekreftelse til skyldner på innholdet i en telefonsamtale hvor erkjennelsen har funnet sted.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater