Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Foreldelse

Når et pengekrav foreldes faller det bort (og kreditor taper sin rett til oppfyllelse) selv om kravet ikke er oppfylt. Her i denne artikkelen vil det kort bli gjennomgått noen hovedregler rundt foreldelse.

Fristen

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. Hovedregelen er at fristen starter å løpe den dag kreditor tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

Er det avtalt en bestemt forfallsdag løper fristen fra denne dagen. Er forfallsdag ikke bestemt løper fristen fra den dag kreditor tidligst kunne ha krevd oppfyllelse. Er ikke annet avtalt kan kreditor fremsette krav overfor skyldner så snart han vil etter at kravet er stiftet.

Hvordan brytes foreldelsesfristen?

Normalt vil foreldelsesfristen gjerne bli avbrutt ved at kreditor iverksetter rettslige skritt mot skyldneren. Dette skjer gjerne ved at det blir tatt ut forliksklage eller stevning mot skyldneren, eller ved at kreditor gjør det som er nødvendig for å sette en voldgiftsprosess i gang.

Dersom kreditor har tvangsgrunnlag for sin fordring vil begjæring om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven også avbryte foreldelsesfristen.

Foreldelsesfristen avbrytes videre dersom skyldneren erkjenner sin forpliktelse overfor kreditor. Erkjennelsen kan være uttrykkelig eller den kan fremgå indirekte av skyldnerens handlemåte. Erkjennelsen må skje overfor fordringshaveren. Erkjennelse av fordringens eksistens overfor tredjemann vil ikke utgjøre en erkjennelse som avbryter foreldelsesfristen.

God dokumentasjon er viktig

For kreditorer, som er avhengige av å kunne dokumentere at foreldelse av avbrutt gjennom erkjennelse, oppfordres det til å skaffe god dokumentasjon for dette. Slik dokumentasjon kan gjerne være en skriftlig erkjennelse fra skyldneren eller at kreditor sender bekreftelse til skyldner på innholdet i en telefonsamtale hvor erkjennelsen har funnet sted.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.