• Hovedside>
  • På tide å gå fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap?

På tide å gå fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap?

Mange ønsker å få driften over i aksjeselskap når man nærmer seg pensjonsalder, slik at barna kan overta eller en ansatt kan kjøpe virksomheten. Når en så har fått virksomheten over i aksjeselskap, er vår erfaring at mange lurer på hvorfor de ikke har gjort det tidligere.

27/05/2019

Drift i enkeltpersonforetak – du og virksomheten er samme (juridiske) person

Å drive virksomheten sin gjennom et enkeltpersonforetak kan være en enkel og ubyråkratisk øvelse. Du og foretaket er samme juridiske person. Du er personlig ansvarlig, for feil virksomheten gjør, for skatt, moms og andre forhold. Det er mange som har erfart at feil en har gjort i enkeltpersonforetaket har fått stor økonomisk betydning for privatlivet. Ved drift i et enkeltpersonforetak er du personlig ansvarlig, og du kan risikere at virksomhetens kreditorer tar beslag i dine private eiendeler som bil og bolig dersom du ikke kan gjøre opp for deg på annen måte. Det er lite skille mellom person og virksomhet i et enkeltpersonforetak.

Drift i aksjeselskap – litt mindre personlig

Når du driver virksomheten din gjennom et aksjeselskap, er det et skille mellom din personlige økonomi og selskapets økonomi. Aksjeselskapet er en egen juridisk person, og du er i utgangspunktet ikke ansvarlig for mer enn aksjeinnskuddet. Det vil si at kreditorer ikke kan kreve beslag i dine private formuesgoder. I praksis kan det likevel være at banken vil kreve sikkerhet i boligen din dersom du tar opp lån i selskapets navn, dersom aksjeselskapet ikke kan stille annen sikkerhet. Du vil da risikere tvangssalg av boligen dersom aksjeselskapet ikke kan gjøre opp for seg. Forskjellen er at kreditorer kun kan ta beslag i dine private formuesgoder som du har stilt som sikkerhet. Du risikerer altså ikke at banken krever bilen din tvangssolgt dersom du ikke har stilt den som sikkerhet for et lån i selskapets navn.

Selv om du i utgangspunktet ikke er personlig ansvarlig for forhold i aksjeselskapet, vil du likevel kunne ha et personlig ansvar for moms og skatt, og være strafferettslig ansvarlig dersom du foretar deg noe ulovlig på vegne av virksomheten.

Ansatt i eget aksjeselskap vs arbeide i eget enkeltpersonforetak

Et aksjeselskap kan ansette sine egne eiere. Aksjeselskapet får da arbeidsgiverplikter som for eksempel å betale ut lønn, trekke forskuddsskatt, betale arbeidsgiveravgift og ha obligatoriske forsikrings- og pensjonsordninger. Et aksjeselskap plikter ikke å betale ut lønn til eieren, og dersom kassa er tom er ikke selskapet forpliktet til å betale ut noe til deg.

Gjennom arbeidsforholdet vil du også opptjene sosiale rettigheter. Dersom du blir syk som innehaver av et enkeltpersonforetak, har du rett på 75 % av sykepengegrunnlaget fra den 17. dagen du er syk. Dersom du er ansatt, for eksempel i ditt eget aksjeselskap, har du rett på 100 % av sykepengegrunnlaget fra første dag. Aksjeselskapet må imidlertid dekke de første 16 dagene av sykefraværet.

Revisjonsplikt og andre plikter

I utgangspunktet er det ikke revisjonsplikt for små aksjeselskap og små enkeltpersonforetak. Aksjeselskap kan velge bort revisor dersom driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, balansesummen er under 23 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte er under ti årsverk. For enkeltpersonforetak inntrer revisjonsplikt når omsetningen overstiger 5 millioner kroner og balansen enten viser eiendeler på over 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 20 årsverk.

Som rørlegger er du momspliktig, og vil være pliktig til å ha et ajourført regnskap hver momstermin, uavhengig av om du driver i aksjeselskap eller enkeltpersonforetak.

Skatt – mer fleksibelt i et aksjeselskap

Ved drift i et enkeltpersonforetak vil overskuddet utgjøre din skattepliktige næringsinntekt. Inntekten blir beskattet fortløpende med maksimal sats på 49,6 %. I et aksjeselskap blir nettoinntekten i selskapet skattlagt med en skattesats på 22 %. Du kan velge om du vil ta ut lønn og/eller utbytte fra selskapet. Den skattemessige fordelen med et aksjeselskap slår først og fremst til dersom du ikke skal ta ut alt overskuddet til privat bruk, men ønsker å holde midler i aksjeselskapet til for eksempel senere investeringer.

Når er aksjeselskap spesielt gunstig

Aksjeselskap er gunstig når du vil la andre ta del i verdiene du har skapt, eller du vil hente investorer for videre vekst. I et aksjeselskap kan du gi bort eller selge aksjer. I et enkeltpersonforetak kan det bare være en eier. Dersom flere driver virksomhet sammen blir det et ansvarlig selskap.

Videre vil aksjeselskap være gunstig dersom du vil isolere risiko. Dette kan være hensiktsmessig dersom du har ansatte eller har risiko ved virksomheten. Med aksjeselskap kan du etablere flere aksjeselskaper i konsernstruktur, og for eksempel ha separate drifts- og eiendomsselskaper. Ved å strukturere virksomheten i flere aksjeselskaper kan en også tilrettelegge for salg.

To måter å gå over til aksjeselskap

For deg som driver i enkeltpersonforetak er det to måter å gå over til aksjeselskap. Dersom du ikke har eiendeler eller skatteposisjoner av betydning, kan du stifte et aksjeselskap og starte driften igjen der. Et aksjeselskap kan stiftes med en minste aksjekapital på 30 000 kr, og du kan bruke av aksjekapitalen til å dekke stiftelseskostnadene mv. Har du derimot verdier som du vil overføre fra enkeltpersonforetaket til et aksjeselskap, kan dette gjøres som en skattefri omdanning. Verdiene du har i virksomheten din vil da kunne brukes som et såkalt «tingsinnskudd», og dekke aksjekapital i det nye aksjeselskapet. Du kan velge om du vil ta med privateide aksjer og fast eiendom med tilknytning til virksomheten i en slik omdanning. For at en omdanning skal få skattemessig og regnskapsmessig virkning for omdannelsesåret, må omdanningen være meldt til Foretaksregisteret før 1. juli. Det er derfor lurt å tenke på omdanning så snart årsregnskapet er avlagt, og i god tid før sommerferien.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater