Kontakt Transaksjonsadvokater

Møt våre forretningsadvokater

Om Codex Advokat

Hvem har krav på utbytte ved overdragelse av aksjer

Som hovedregel kan man si at utbyttet går til den som er eier av aksjene når generalforsamlingen treffer beslutning om at utbytte skal utdeles.  

Ta kontakt med advokat

Normalt vil utbyttet forfalle til betaling samtidig med eller kort tid etter generalforsamlingen. Det er likevel mulig å bestemme at utbyttet forfaller til betaling inntil seks måneder senere. I denne perioden kan aksjene ha blitt overdratt, slik at det er en ny eier ved tidspunktet for utbetaling. Dette har rettslige konsekvenser det er viktig å være klar over.

Aksjeloven om utbytte ved overdragelse

I henhold til aksjeloven anses utbyttet som "tilfalt" den som er aksjeeier ved tidspunktet for generalforsamlingen, se aksjeloven § 8-3 første ledd. Skattemessig har dette den konsekvens at det er selger av aksjene som må betale skatt av utbyttet, selv om aksjene senere overdras.

Samtidig er det slik at et kjøp av aksjer omfatter det utbyttet som er besluttet utdelt, men ikke forfalt til betaling, før kjøpet finner sted, se kjøpsloven § 80. Dette vi gjelde med mindre annet er avtalt mellom partene. Vi har da den situasjonen at det er selger som skatter for utbyttet, mens det er kjøper som får det utbetalt. Dette må selger og kjøper være klar over, slik at det enten avtales at utbyttet skal utbetales til selger, eller at det tas hensyn til utbyttet ved prisfastsettelsen.

Samtidig bør selskapet være klar over problemstillingen, slik at det tydelig kommer til uttrykk i generalforsamlingsprotokollen hvilken dato utbyttet forfaller til betaling, hvis dette er senere enn tidspunktet for generalforsamlingen.

 

Emneord:
Bookmark and Share

Artikler

Om Transaksjonsadvokater.no

Vi som står bak Transaksjonsadvokater.no utgjør corporateavdelingen til Codex Advokat Oslo AS. Vi jobber til daglig med juridiske problemstillinger knyttet til omstruktureringer og transaksjoner, herunder utarbeidelse av kontrakter, selskapsdokumenter, aksjonæravtaler og meldinger til Brønnøysundregisteret. Vi håndterer også skatt og merverdiavgift, pengekrav og arveplanlegging. Vi bistår både profesjonelle og private klienter og har fokus på rask og faglig god bistand.

Besøksadresse: Kristian Augusts gate 7b, 0164 Oslo.

Postadresse: Postboks 8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo.


For mer informasjon se vår hjemmeside codex.no eller ring oss på telefon 02469.